Wednesday, December 27, 2006

ஐ.டி. திருக்குறள்கள்

திருக்குறளின் 134-வது அதிகாரம் சமீபத்தில் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. அந்த அதிகாரத்தில் கணிணி, இணையம், மென்பொருள் மேம்பாடு போன்றவைகளைப் பற்றி திருக்குறள் அற்புதமாக விளக்குகின்றது. இந்த அதிகாரம் பின்வருமாறு..

Bug கண்டுபிடித்தாரே ஒருத்தர் அவர்நாண
Debug செய்து விடல்.

Copy-Paste செய்து வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றவரெல்லாம்
Codingகெழுதியே சாவர்.

எம்மொழி மறந்தார்க்கும் Job உண்டாம் Jobஇல்லை
"C" மொழி மறந்தார்க்கு.

Logic Syntax இவ்விரண்டும் கண்ணென்பர்
Program செய் பவர்.

Netடில் தேடி Copy அடிப்பதன்
மூளையிலிருந்து Logic யோசி.

பிறன் Code நோக்கான் எவனோ
அவனே Tech Fundu.

எதுசெய்யார் ஆயினும் Compileசெய்க
செய்யாக்கால்பின்வரும்

Syntax Error.எது தள்ளினும் Projectல்
Requirementதள்ளாமை மிகச் சிறப்பு.

Chatடெனில் Yahoo-Chat செய்க இல்லையேல்
Chatடலின் Chatடாமை நன்று.

Bench Project Email இம்மூன்றும்
Programmer வாழ்வில் தலை.

Courtesy: Arathi

Labels: , , ,

Tuesday, December 26, 2006

The Godfather of Soul is deadLong live James Brown.

Image source: Shanghai Daily

Labels: , ,

Saturday, December 23, 2006

Ban and revoke part - the politics of bad decision making part deux

Close on the heels of revoking the ban against soft drinks, the Karnataka State government has issued a fresh banon soft drinks, and this time, they have added aji-no-mototo the list.

Merry Christmas

Yep, I am back after a short hiatus. I won't be posting that much in the coming days since my home computer's conked out. Expect erratic posts in between.

Meeey Chrtistmas y'all.

Saturday, December 16, 2006

Ban and revoke - the politics of bad decision making

What do politicians do when they can't find a solution to a problem? They ban. What happens when they have to face the music from a lot of places inclusing powerful corporate lobby groups? They revoke the same ban. The Karnataka government has just revoked the ban it had placed on the sale of soft drinks in and around educational institutions, hospitals and government offices.

Wednesday, December 13, 2006

The CSI Church and the AK-47

The CSI Church is located amidst a surprisngly serene atmosphere in the heart of the city with a lot of trees, birdlife and wildlife, well not the exotic kind but I did see a mongoose once. This church shares a wall with the US consulate and it's very close to where I work. I decided to visit the church as I had heard that it is one of the oldest in Madras.

The church

This is one of the few churches in the city with it's own cemetery. The church copmplex has plenty of trees and you will get sed to a lot of birds chirping. The church looks like it's around fifty to sixty years old (or even older, I could be wrong here) with a tall spire, smaller than the Santhome Cathedral. You will be greeted at the entrance by engravings and sculptures of British government employees and missionaries who served in the city prior to independence. The interior has rows of benches where devotees can sit and pray, the church authorities have provided cushions too incase you want to kneel down and pray. There are a lot of sculptures inside the church, made of marble and most of them are so life like, it's amazing to think of the amount of effort that must have gone into making these works of art. Most of them were dedicated to the British authorities who served in Madras during the late 1800's and the early 1900's.

One of the scultpures documents the conversions that happened during the times the Brits were here. It shows a missionary, god like and huge - the sculptor wanted to show that the missionary was above all, converting what appeared to be a Brahmin, which was evident from the sacred thread and the tuft of hair called kudumi. I do miss the Latin inscriptions I found at the Santhome Basilica. Well both the churches have different styles, considering the Santhome church is for Roman Catholics.

The cemetary

The church is clean and has rows and rows of tombstones, the old ones have the names of Brits who died in the city, there are new ones too, of Indians who are buried here. Each tombstone has a different design. There are tombstones of people who died in the early 50's and they are very old ones too, some of them probably dating to the eary 1900(judging from the condition of some of the tombstones). A concrete path has been laid in the cemetery so that you can walk on the path without stepping on the ground and accidently on the graves. I saw a man who was shouting out prayers, the kind of method followed by Pentecostal Christains (from what I have seen in areas around Tambaram Sanatorium and Tambaram. Tambaram has a good number of Pentecose churches which organise prayer meetings presided over by evangelists. Remember Brother Paul Dinakaran?

Most of the evangelists are from the US.

Highlight of the visit

Walking over to a sentry gaurding the US embassy wall - armed gaurds patrol the wall from the church side, and have him give a demo of the assault rifle he was carrying, the most (in)famous weapon in the world, used by the armed forces and terrorists alike because of its adaptability in any weather.

I approached the policeman, he gave a weird look as I went to where he was standing and asked him to show me the rifle. I was not allowed to touch the gun, it was loaded, the safety lock was on. He told me how many rounds the magazine would hold, how to cock the gun, the sight and how to use the stock of the gun. It was a quick demo, all the while there were sequences of bullets flying and people getting shot being played out in my head!!!

Saturday, December 09, 2006

Oldies and erotica

I woke up early morning today to get ready for the gym. My house is a one floor place and there is an apartment complex behind my house. One the flat's interiors is visible from my bathroom. I went there to get ready and you know what I saw? A 45 - 50 year old man watching a movie at 5.20 in the morning. Nothing out of the ordinary (kinda) but he was watching Basic Instinct. I could make out from the (in)famous opening sequence(which I could see properly). It turned out that he was fast-forwarding the movie to watch Michael Douglas and Sharon Stone making out. There are two major sequences lke that in the movie. One in the middle after the club scene and one towards the end where the director closes the movie showing the ice pick.

Now that set me thinking. We have out morality douche bags crying hoarse about the ills of sex and lip lock scenes in the movies, there's also an idiot who filed an indecency case against two wannabe actors (Aiswarya Rai and Hrithik Roshan, blech) On the other hand they watch erotica in the confines of their homes. Now how hypocritical can people get?

Friday, December 08, 2006

Name and rename

If naming places and building statues for "important people" and bearing the brunt of communal riots is not enough, one scum bag has suggested that the Tamil Nadu government name roads after musicians.

Thursday, December 07, 2006

Ground a plane by farting

A woman forced a plane to do an emergency landing by lighting matches to disguise the gas she passed. The fart was due to a medical condition. She was not allowed to board the plane after that.

Ah. I know farting a in a room filled with people can make them run helter skelter gasping for air but I never knew it could scare the bejesus out of airline passengers!

Types of fart

1. Silent but deadly fart
2. Loud fart

1. The silent bu deadly fart can make people faint. It happens when you eat starchy foods like potatoes, that too raw. Your stomach starts acting up and you launch soundless farts that stink like hell.

2. Loud fart- That's a signal fart. Does not smell but comes in a variey of sounds.

Technorati Tags:
, , ,

Labels: ,

Wednesday, December 06, 2006

Spotted!!

Indian actor Abhishek Bachan(wannabe star) wearing a dead animal on himself. Shame shame.

PETA will have a field day (they should) when they see this. The question is will they run a series of protests like how they did to pop singer Jennifer Lopez in the US and sensitise people about the horrors animals go through to satisfy the whims and fancies of an elite few?

Talking of Lopez, there is a site called JLoDown that talks about her fur fetish and what is being done to animals to make luxurious fur coats.

Technorati Tags:

Labels: , ,

Tuesday, December 05, 2006

Help the girls of the infamous Ghaziabad ashram.

Anuradha Bakshi of Project Why has a post on an ashram in Ghaziabad, an expose of which was done by NDTV. Since that expose, not much has been done to re-habilatate the mentaly challenged girls who have been subject to gruesome punishment and sexual harrasment by the ashram's so called baba.

Read her post.

More updates here.

Support Anu's cause. Let's help these girls get a future away from the house of horrors.

Anu has created a wiki where you can do your part to help these girls and put the fraud behind bars.

Peace.

Crotch-ney Spears

So what's the in-thing on the internet right now? Crotch shots of Chutney (Britney) Spears taken in Paris Hilton's (another wannabe celeb) car. Doh!!

Some links that will interest you - here, here

And finally the site that contains a pic of the has-been singer in the buff down under.

Technorati Tags:

Labels: ,

Monday, December 04, 2006

Goondagiri and the media

NDTV has given coverage to this incident that happened in Madras yesterday. The person who has been affected happens to be the owner of a fairly popular brand. Now, if the same thing was to happen to a normal(read poor, school dropout) person trying to make ends meet by trying to run a small business and getting harrassed by the land mafia, would NDTV cover that?

Sunday, December 03, 2006

Dhoom 2

Dhoom Thooooo...